Şubat 26, 2008

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yeni değişiklikler

Karayolu Taşıma Yönemeliği’nin bazı maddelerinde  21 Şubat 2008’de,  yeni değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Karayolu Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan değişiklikler kapsamında şunlar yer alıyor;

Yönetmeliğin Kapsam başlıklı kısmının 2 nci maddesinde gerçek kişilerin satın aldığı, “hususi” ve “kamyonet” olarak tescil edilmiş, fakat otomobil gibi kullanılan Fiat Doblo, Renault Kango vb. Taşıtların yetki belgesi alma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.
Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklikle, artık yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde değil, bir yıl zarfında Bakanlığa bildirebilecekler. Bu süre içersinde yapılan birdirimle, isterlerse yetki belgeleri kapsamındaki faaliyetleri ölüm tarihinden başlamak üzere iki yıl süreyle devam ettirebilecekler. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 90 günlük sürenin yeterli olmaması ve hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanların her hangi bir hak kaybına uğramamaları için bildirim süresi 1 yıla çıkarılmış.
Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle, tadilat yapıldığı için yetki belgelerinden re’sen düşümü yapılan ve 6 ay geçmeden yeniden herhangi bir yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıt edilmeyen taşıtlar için 6 aylık bekleme süresi kaldırılarak nitelikleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilen taşıtların, taşıt belgesine yeniden kayıt ettirilmesine imkan sağlanıyor. Bu düzenleme ile önceki kurala göre yaşanan uygulama sonuçları dikkate alınarak daha hafif bir yaptırım getirildi.
Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle, A3, F, G ve H yetki belgesi sahiplerinin yanı sıra çoğunluğunu bireysel taşımacılık yapanların oluşturduğu K türü yetki belgesi sahipleri de Bakanlığa faaliyet raporu gönderme zorunluluğundan muaf tutuldular.
Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinde yapılan değişiklikle, herhangi bir yetki belgesi sahibinin taşıt belgesine kayıt edilmeden ve/veya taşıt kartı olmadan taşıma yapan taşıtlar için “15 gün süre ile parka çekilir” hükmü yönetmelikten çıkarılarak, bu taşıtların faaliyetten men edilmesi ve taşıt sahibine 4925 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası uygulanması hüküm altına alındı.  
Yönetmeliğin Geçici 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, D1 ve D2 yetki belgesi sahibi taşımacıların 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulamak zorunda oldukları sahibi oldukları özmal taşıt  sayısının iki katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıt kaydettirme zorunluluğu, 1 Ocak 2009 tarihine kadar geçiş süresine de dahil edildi ve özmal taşıt  sayısı üç katını geçmemek üzere yeniden düzenlendi.
Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklikle, ticari amaçla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar ile ticari amaçla olmamak ve sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla eşya taşımalarında kullanılan toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan eşya taşımaları için 25 Şubat 2008 olan yetki belgesi aranmama süresi 31 Temmuz 2009 tarihine kadar uzatıldı ve bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi ücretinde uygulanan %87 oranındaki indirim,  % 94  olarak değiştirildi.
Yönetmeliğin Geçici 11’inci maddesinin (m) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin geçici 2’nci maddesine göre, muafiyetlerden yararlanarak ilk defa yetki belgesi alanlardan; Yönetmeliğin öngördüğü şartları sağlamaları için K türü dışındaki yetki belgesi sahipleri 31 Aralık 2008, K türü yetki belgesi sahipleri için ise 31 Temmuz 2009 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirmek üzere yeni bir düzenleme yapıldı.
Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (p) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinin son fıkrasına göre yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtların, kapalı kasa, tenteli veya brandalı olması şartı ve açık olarak taşınması zorunlu olan eşyanın, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenmesi ve bağlanması hususunda, yurtiçi eşya taşımacılık sektörünün durumunu mevcut yönetmelik hükümlerine uygun hale getirebilmeleri için yetki belgesi sahiplerine 31 Temmuz 2009 tarihine kadar süre verildi.
Yönetmeliğin Geçici 11’inci maddesinin (s) bendinde yapılan değişiklikle, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 33 ve 57’nci maddelerine göre işletmelerinde ve taşıtlarında meydana gelen değişiklikleri ve asgari kapasite altına düşmeleri halinde yeni taşıt edinmeleri gibi hususlarda Bakanlığa bilgi verme zorunluluğu kapssamında;  K türü yetki belgesi sahiplerine,  31 Temmuz 2009 tarihine kadar yeni bir uyum/geçiş süresi verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir