Aralık 28, 2007

Tofa?'?n e?itime deste?i sürüyor!

Aral?k 2006’da ?stanbul ?i?li Endüstri Meslek Lisesi’nde ilk Fiat Laboratuvar?’n? hizmete sokan Tofa?, 2007-2008 e?itim döneminde, 10 yeni laboratuvar? daha Meslek Lisesi ö?rencilerinin e?itimi için devreye alacak. Çal??mada bir grup Fiat Yetkili Servis Yöneticisi de bulunacak ve burada yeti?en ö?renciler bu Yetkili Servisler’de staj veya çal??ma imkan?na sahip olacaklar. Ayr?ca Tofa?, Koç Holding’in ba?latm?? oldu?u Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsam?nda çe?itli illerdeki 21 meslek lisesinde okuyan 250 ö?renciye burs verecak, ayr?ca Fiat bayi ve servislerinde ise staj imkan? sa?layacak.

“Okuyaca??m” kampanyas?n?n üçüncüsüne destek
Tofa?, “Okuyaca??m” slogan?yla yola ç?karak, bu sene 3’üncüsü düzenlenen kitap toplama kampanyas?na da destek veriyor. Projede; 5.530 kitap toplanarak Bursa ve çevresindeki ihtiyac? olan okullara da??t?ld?. Böylece son 3 y?lda toplanan kitap say?s? 14 bin 730 adete, kitap ba???? yap?lan okul say?s? da 28’e ula?t?. Tofa? çal??anlar?n?n ve yan sanayi firmalar?n?n gönüllü olarak kat?ld??? bu kampanyada 970 adet kullan?labilir giysi de topland?.

Okul yenileme çal??malar? da yapt?
E?itime destek çerçevesinde her y?l bir okulu ele alarak ba?tan a?a?? yenileme hedefinde olan Tofa? çal??anlar? 2006 y?l?nda Küçükdeliller Köyü ?lkö?retim Okulu’nu bu y?l da Mithat Enç ?lkö?retim Okulu’nu yeniledi.  Yakla??k 200 Tofa? çal??an?n?n kat?ld??? çal??mada okullar?n kütüphanesi düzenlenerek bilgisayar s?n?f? olu?turuldu, yemekhanesi daha hijyen hale getirildi ve kötü durumda olan s?n?flar?n ve koridorlar?n boyanmas? ve tadilat? i?leri gerçekle?tirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir